Plan i program školskih kurikularnih aktivnosti, programa i projekata

 

VJERONAUK

Nositelji aktivnosti: učenici svih razrednih odjela
 
Cilj:
    usvajanje znanja i vještina iz područja vjeronauka i duhovnog života pojed. učenika
    približavanje učenika župnoj zajednicu u kojoj žive 
    odgojne smjernice, kršćansko usmjerenje u životu 

 

Način realizacije:
    nastava se održava dva školska sata tjedno kroz različite oblike i metode učenja i poučavanja uz   primjenu odobrenih udžbenika i vježbenica.
Kalendar aktivnosti.
    prema rasporedu sati, dva školska sata po razrednom odijelu 
Namjena aktivnosti
    usvojiti određena znanja iz područja vjere
    pratiti tijek liturgiske godine
    aktivno sudlelovanje u obilježavanju pojedinih vijerskih blagdana
Troškovi aktivnosti:
    udžbenike i viježbenice učenici dobivaju od svojih prethodnika
Način vrednovanja:
  kontinuirano praćenje učenika opisnim i brojčanim ocjenama iz područja znanja, stvaralačkih izražavanja,  zalaganja i kulture, međusobne komunikacije 
Način korištenja rezultata vrednovanja:
   rezultati se vrednuju redovnim praćenjem i ocjenjivanjem


NJEMAČKI JEZIK

Nositelj aktivnosti:
   učenici četvrtog, petog, šestog, sedmog i osmog razreda u skupinama
Ciljevi:
   osposobiti učenika za temeljnu pisanu i usmenu komunikaciju na stranom jeziku
   razviti jezičnu komunikaciju potrebnu za služenje stranim jezikom 
Način realizacije:
   nastava se održeva po dva školska sata u tjednu 
   učenici rade prema odabranom udžbeniku 
Kalendar aktivnosti:
   dva školska sata u jednom tjednu nakon ostalih sati redovne nastave

 

Namjena aktivnosti:
   razbiti predrasude o njemačkom jeziku kao teškom za učenje
   obilježavati važne datume kroz godinu ( hrvatske i njemačke )
   međusobno surađivanje i njegovanje timskog rada kroz izradu pojekata
Troškovi aktivnosti:
   udžbenike učenicima kupuju roditelji 
   za projekte učenici prikupljaju materijale sami, a ostali pribor nabavlja škola
Vrednovanje:
   praćenje rada učenika uz brojčano ocjenjivanje
   ocjena iz njemačkog jezika ravnopravna je s ostalim ocjenama i ulazi u ukupan prosjek uspjeha učenika
Način korištenja rezultata vrednovanja:
   provjera znaja i analiza uspjeha


 INFORMATIKA

Nositelj aktivnosti
    učenici petih , šestih, sedmih i osmih razreda
Ciljevi:
    steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadgradnju u        daljnjem školovanju i svakodnenom životu
Način realizacije:
    u specijaliziranoj učionici kroz različite oblike i metode učenja
    nastava se održava dva sata u tjednu za peti, šesti, sedmi i osmi razred po skupinama
    učenici rade po odabranom udžbeniku
Kalendar aktivnosti:
   dva školska sata u jednome tjednu iza ostalih sati redovne nastave
Namjena aktivnosti:
    samostalno služenje računalom sa svrhom korištenja stečenih znanja i vještina radi lakšeg savladavanja        nastavnog gradiva, povezivanja područja, komunikacija i zabava
Troškovi aktivnosti:
    udžbenike učenicima kupili su roditelji
    informatičku učionicu održava i servisira škola
Vrednovanje:
   praćenje rada učenika uz brojčano ocjenjivanje i testiranje
Način korištenja rezultata vrednovanja:
   provjera znanja i analiza uspjeha